Add polish translation.

Piotr Pawlow [2016-02-22 15:07:23]
Add polish translation.
Filename
po/LINGUAS
po/pl.po
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 2c1f4b8..94e41a9 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -8,3 +8,4 @@ pt_BR
 it
 zh_CN
 fr
+pl
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..ab61326
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,807 @@
+# Polish translations for lingot package.
+# Copyright (C) 2008 THE lingot'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the lingot package.
+# Piotr Pawlow <pp@siedziba.pl>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: lingot 0.9.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2016-02-12 11:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-07 16:46+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Pawlow <pp@siedziba.pl>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:1
+msgid "lingot configuration"
+msgstr "konfiguracja programu lingot"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:2
+msgid "Audio system"
+msgstr "System dźwięku"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:3
+msgid "Here you can pick the sound system."
+msgstr "Tu można wybrać system dźwięku."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:4
+msgid "Audio device"
+msgstr "Karta dźwiękowa"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:5
+msgid ""
+"Choose the audio device if you have more than one. You cannot modify this "
+"field if you are using JACK, but you can connect Lingot to a desired source "
+"externally."
+msgstr ""
+"Wybór karty dźwiękowej, jeśli jest więcej niż jedna. Nie można zmieniać tego "
+"pola jeśli używany jest JACK, ale można połączyć Lingota z wybranym źródłem "
+"poza programem."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:6
+msgid "Sample rate"
+msgstr "Częstotliwość próbkowania"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:7
+msgid "Hz"
+msgstr "Hz"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:8
+msgid ""
+"Choose the hardware sample rate here. We give you some examples, but you can "
+"choose another one. Please, be aware that depending on the audio system and/"
+"or device, not all the sampling frequencies are available. Anyway, you can "
+"get close to your desired effective sample rate by combining this parameter "
+"with the oversampling factor (Basic tab). If you are using JACK, you cannot "
+"modify this field, but you can change it externally (in the JACK server "
+"configuration)."
+msgstr ""
+"Wybór częstotliwość próbkowania. Podajemy tu kilka przykładów, ale można "
+"wybrać inną. Zależnie od systemu dźwięku i/lub karty dźwiękowej, nie "
+"wszystkie częstotliwości próbkowania mogą być dostępne. Mimo wszystko, można "
+"uzyskać bliską pożądanej efektywną częstotliwość próbkowania w połączeniu ze "
+"współczynnikiem nadpróbkowania (zakładka Podstawowe). Jeśli używany jest "
+"JACK nie można zmieniać tego pola, ale można zmienić częstotliwość poza "
+"programem (w konfiguracji JACK)."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:9
+msgid "Audio input settings. Set here the source and hardware settings."
+msgstr ""
+"Ustawienia wejścia dźwięku. Ustawia się tu źródło i parametry sprzętowe."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:10
+msgid "Capture"
+msgstr "Nagrywanie"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:11
+msgid "Calculation rate"
+msgstr "Częstotliwość obliczeń"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:12
+msgid "Visualization rate"
+msgstr "Częstotliwość wizualizacji"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:13
+msgid "Noise threshold"
+msgstr "Próg szumu"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:14
+msgid "Gain"
+msgstr "Wzmocnienie"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:15
+msgid "dB"
+msgstr "dB"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:16
+msgid "Number of calculations of the fundamental frequency per second."
+msgstr "Ilość obliczeń tonu podstawowego na sekundę."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:17
+msgid ""
+"Number of visualizations per second of the (last) computed frequency, error "
+"and spectrum. "
+msgstr ""
+"Ilość wizualizacji na sekundę ostatniej obliczonej częstotliwości, błędu i "
+"widma. "
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:18
+msgid ""
+"Any signal level below this value will be considered as noise. This noise "
+"level is depicted in the spectrum area as a yellow dotted line."
+msgstr ""
+"Poziom sygnału poniżej tej wartości będzie uznany za szum. Ten poziom szumu "
+"jest pokazany w obszarze widma jako żółta kropkowana linia."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:19
+msgid ""
+"Allows you to adapt the signal levels without the aid of an external mixer."
+msgstr ""
+"Pozwala na dostosowanie poziomu sygnału bez pomocy zewnętrznego miksera."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:20
+msgid "Quick adjusments on the dynamic response and the signal levels."
+msgstr "Szybka regulacja odpowiedzi dynamicznej i poziomu sygnału."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:21
+msgid "Adjustments"
+msgstr "Regulacja"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:22
+msgid ""
+"This is the most recent amount of data considered for tuning. The longer it "
+"is, the more accuracy you can obtain, but also the dynamic response gets "
+"lower, because you are considering older parts of the signal. Also, if you "
+"raise this parameter, the computational cost increases. This value, in "
+"samples (depending on the effective sample rate), must be greater or equal "
+"to the FFT buffer size."
+msgstr ""
+"Ustawia przedział czasu używany do strojenia. Im dłuższy tym większą "
+"dokładność można uzyskać, ale zmniejsza się dynamika odpowiedzi. Ponadto "
+"zwiększenie tego parametru wymaga większej mocy obliczeniowej. Wartość w "
+"samplach (zależy od efektywnej częstotliwości samplowania) musi być większa "
+"lub równa wielkości bufora FFT."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:23
+msgid ""
+"The FFT buffer gives Lingot a first look to the spectrum. Higher values can "
+"help Lingot to hook up the correct peak, but it's also computationally more "
+"expensive. Don't use high values here unless you have an equally high "
+"effective sample rate."
+msgstr ""
+"Bufor FFT daje Lingotowi pierwszy wgląd w widmo sygnału. Wyższe wartości "
+"pomagają trzymać się właściwego szczytu, ale są również bardziej kosztowne "
+"obliczeniowo. Nie należy używać wysokich wartości bez równie wysokiej "
+"efektywnej częstotliwości próbkowania."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:24
+msgid "Hardware sampling frequency"
+msgstr "Sprzętowa częstotliwość próbkowania"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:25
+msgid "Oversampling factor"
+msgstr "Współczynnik nadpróbkowania"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:26
+msgid ""
+"Effective sampling frequency. The lower this parameter is, the more accurate "
+"the FFT will be, and hence the better is the hooking up to the correct peak. "
+"Remember, however, that your temporal window will increase, and the fact "
+"that you won't be able to tune frequencies above the half of this frequency "
+"(Nyquist-Shannon sampling theorem)."
+msgstr ""
+"Efektywna częstotliwość próbkowania. Im niższy ten parametr, tym bardziej "
+"dokładne będzie FFT, a tym samym lepsze trzymanie się właściwego szczytu. "
+"Proszę jednak pamiętać, że okno czasowe się zwiększy, oraz nie da się stroić "
+"tonów powyżej połowy tej częstotliwości (twierdzenie o samplowaniu Nyquista-"
+"Shannona)."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:27
+msgid "seconds"
+msgstr "sekund"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:28
+msgid "samples"
+msgstr "próbek"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:29
+msgid "Temporal window"
+msgstr "Okno czasowe"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:30
+msgid "FFT size"
+msgstr "Rozmiar FFT"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:31
+msgid "Effective sample rate"
+msgstr "Efektywna częstotliwość próbkowania"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:32
+msgid "Minimum frequency"
+msgstr "Minimalna częstotliwość"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:33
+msgid "Lingot only considers frequencies above this one."
+msgstr "Lingot bierze pod uwagę tylko częstotliwości powyżej podanej wartości."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:34
+msgid ""
+"Basic settings on the frequency finding algorithm. Come here to get better "
+"accuracy, frequency range or CPU usage. "
+msgstr ""
+"Podstawowe ustawienia algorytmu wykrywającego częstotliwość. Zajrzyj tutaj "
+"by dostroić dokładność, zakres częstotliwości, lub użycie CPU. "
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:35
+msgid "Basic"
+msgstr "Podstawowe"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:36
+msgid "peaks"
+msgstr "szczytów"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:37
+msgid "DFTs"
+msgstr "iteracji"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:38
+msgid ""
+"All the peaks with an amplitude difference with the highest one greater than "
+"this parameter will be rejected as a candidate to host the fundamental "
+"frequency"
+msgstr ""
+"Wszystkie szczyty różniące się amplitudą od najwyższego o więcej niż ten "
+"parametr nie będą kandydatami na ton podstawowy"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:39
+msgid ""
+"Number of samples needed by a peak at each side, lower in amplitude than the "
+"sample at the center, to be considered as a peak. You should not consider "
+"more than 1 or 2 samples, unless you have a really big FFT buffer."
+msgstr ""
+"Liczba próbek po obu stronach szczytu, które muszą mieć niższą amplitudę niż "
+"próbka na środku. Nie należy brać więcej niż 1-2 próbki, chyba że jest "
+"ustawiony bardzo duży bufor FFT."
+
+# shouldn't it be "higher harmonics"? The first harmonic is the fundamental
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:40
+msgid ""
+"Number of main peaks considered over the FFT. Remember that sometimes the "
+"first harmonics can have a higher amplitude than the fundamental component, "
+"depending on your instrument."
+msgstr ""
+"Ilość branych pod uwagę szczytów. Zależnie od instrumentu, wyższe "
+"harmoniczne mogą mieć wyższą amplitudę niż podstawowa."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:41
+msgid "Number of samples of each DFT."
+msgstr "Ilość próbek w każdym DFT."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:42
+msgid "Peak rejection relation"
+msgstr "Stosunek szczytów odrzucanych"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:43
+msgid ""
+"After having chosen the fundamental peak on the FFT, Lingot computes a "
+"series of N (being N this parameter) DFTs localized in frequency to enclose "
+"the fundamental frequency."
+msgstr ""
+"Po wybraniu podstawowego szczytu w FFT, Lingot wylicza serię N (gdzie N jest "
+"równe temu parametrowi) miejscowych DFT dokładniej lokalizujących ton "
+"podstawowy."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:44
+msgid "Peak half-width"
+msgstr "Połowa szerokości szczytu"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:45
+msgid "Peak number"
+msgstr "Ilość szczytów"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:46
+msgid "DFT size"
+msgstr "Rozmiar DFT w szczycie"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:47
+msgid "DFT number"
+msgstr "Ilość DFT w szczycie"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:48
+msgid ""
+"Advanced settings on the frequency finding algorithm. You should not modify "
+"these parameters unless you really need it and you have a good understanding "
+"of the algorithm. Use the 'Default' button if you get lost, and use those "
+"default parameters as your reference."
+msgstr ""
+"Zaawansowane ustawienia algorytmu znajdującego częstotliwość. Nie należy "
+"modyfikować tych ustawień bez dobrego powodu i zrozumienia algorytmu. W "
+"razie problemów można użyć przycisku 'Domyślne'."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:49
+msgid "Advanced"
+msgstr "Zaawansowane"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:50
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:322
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:51
+msgid "Scale name, only for your information."
+msgstr "Nazwa skali, w celach informacyjnych."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:52
+msgid "Insert"
+msgstr "Wstaw"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:53
+msgid ""
+"Adds a new note to the list, just above the selected line, or appends it to "
+"the end if no line is selected. Is not possible to add a note before the "
+"reference (the first) one. You can also use the Insert key on the table "
+"beside."
+msgstr ""
+"Dodaje nowy ton do listy, powyżej wybranej linii, albo na końcu jeśli żadna "
+"linia nie jest wybrana. Nie jest możliwe dodanie powyżej tonu wzorcowego "
+"(pierwszej linii). Można też użyć klawisza Insert na liście obok."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:54
+msgid "Delete"
+msgstr "Usuń"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:55
+msgid ""
+"Deletes the selected notes. The reference note, i.e., the first one, cannot "
+"be removed. You can also use the Delete key on the table beside."
+msgstr ""
+"Usuwa wybrane tony. Ton wzorcowy (pierwszy na liście) nie może być usunięty. "
+"Można też użyć klawisza Delete na liście obok."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:56
+msgid "Import"
+msgstr "Import"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:57
+msgid ""
+"Imports the scale from an external .scl file, with the Scala project format "
+"(http://www.huygens-fokker.org/scala/)"
+msgstr ""
+"Importuje skalę z pliku .scl, w formacie projektu Scala (http://www.huygens-"
+"fokker.org/scala/)"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:58
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:10
+msgid "Deviation"
+msgstr "Odchylenie"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:59
+msgid ""
+"Applies a shift in frequency to all the notes defined in the table above."
+msgstr ""
+"Stosuje przesunięcie częstotliwości do wszystkich tonów zdefiniowanych w "
+"tabeli powyżej."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:60
+msgid "cents"
+msgstr "cent(-y,-ów)"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:61
+msgid ""
+"Lingot is an universal tuner, it can tune any instrument according to the "
+"scale you define here."
+msgstr ""
+"Lingot jest uniwersalnym programem do strojenia, umożliwiającym nastrojenie "
+"dowolnego instrumentu do zdefiniowanej tu skali."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:62
+msgid "Scale"
+msgstr "Skala"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:63
+msgid "Default"
+msgstr "Domyślne"
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:64
+msgid "Resets the built-in settings, without applying them."
+msgstr "Resetuje do domyślnych ustawień, bez ich zastosowania."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:65
+msgid ""
+"Apply the current changes to the running tuner, but doesn't modify the "
+"configuration file."
+msgstr "Stosuje aktualne ustawienia, ale nie zapisuje pliku konfiguracji."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:66
+msgid "Apply the current changes and modify the congifuration file."
+msgstr "Stosuje aktualne ustawienia i zapisuje plik konfiguracji."
+
+#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:67
+msgid ""
+"Rolls back all the previous applied changes and closes the configuration "
+"dialog."
+msgstr ""
+"Anuluje wszystkie wcześniej zastosowane ustawienia i zamyka okno "
+"konfiguracji."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:1
+msgid "lingot"
+msgstr "lingot"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:2
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:3
+msgid "Opens an external configuration file."
+msgstr "Otwiera wybrany plik konfiguracji."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:4
+msgid "Saves the running configuration to an external file."
+msgstr "Zapisuje konfigurację do pliku."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:5
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:6
+msgid "_View"
+msgstr "_Widok"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:7
+msgid "Show spectrum"
+msgstr "Widmo częstotliwości"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:8
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:9
+msgid ""
+"Shows the error in cents in a visual way. The range will depend on the "
+"maximum distance between each two notes in the scale defined in the Lingot "
+"settings (try to provide scales with low maximum distance, i.e. with many "
+"notes, to have a higher resolution in this gauge),"
+msgstr ""
+"Wizualizacja odchylenia w centach. Zakres zależy od maksymalnej odległości "
+"pomiędzy tonami w aktualnej skali (skale z mniejszą odległością między "
+"tonami, czyli większą liczbą tonów, dają większą rozdzielczość tego "
+"wskaźnika)."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:11
+msgid "Estimated fundamental frequency in hertzs."
+msgstr "Szacowana częstotliwość tonu podstawowego w hercach."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:12
+msgid "f = ---"
+msgstr "f = ---"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:13
+msgid ""
+"Closest note to the estimated frequency, according to the scale defined in "
+"the Lingot settings."
+msgstr ""
+"Nazwa tonu najbliższego oszacowanej częstotliwości, wg skali zdefiniowanej w "
+"ustawieniach."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:14
+msgid "---"
+msgstr "---"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:15
+msgid ""
+"Error in cents between the estimated frequency and the closest note "
+"according to the scale defined in the Lingot settings."
+msgstr ""
+"Odchyłka w centach pomiędzy oszacowaną częstotliwością a najbliższym tonem "
+"wg skali zdefiniowanej w ustawieniach."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:16
+msgid "e = ---"
+msgstr "e = ---"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:17
+msgid "Tone"
+msgstr "Ton"
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:18
+msgid ""
+"This area shows the spectral power density of the captured signal. The "
+"fundamental frequency is shown with a red dot, and the noise threshold with "
+"a horizontal dotted yellow line. If you have a large FFT buffer (with more "
+"than 512 samples), you can browse through the whole spectrum with a "
+"horizontal scrollbar."
+msgstr ""
+"Ten obszar pokazuje widmo częstotliwości rejestrowanego sygnału. "
+"Częstotliwość tonu podstawowego oznaczona jest czerwoną kropką, a poziom "
+"szumu poziomą kropkowaną zółtą linią. Jeśli ustawiony jest duży bufor FFT "
+"(powyżej 512 próbek) można przeglądać całe widmo z użyciem paska przewijania."
+
+#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:19
+msgid "Spectrum"
+msgstr "Widmo częstotliwości"
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:61
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to open audio device %s.\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Nie można otworzyć urządzenia dźwiękowego %s.\n"
+"%s."
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:68
+#, c-format
+msgid ""
+"Error setting number of channels.\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Błąd ustawiania ilości kanałów.\n"
+"%s."
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:76
+#, c-format
+msgid ""
+"Error setting bits per sample.\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Błąd ustawiania ilości bitów w próbce.\n"
+"%s."
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:91
+#, c-format
+msgid ""
+"Error setting DMA buffer size.\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Błąd ustawiania rozmiaru bufora DMA.\n"
+"%s."
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:97
+#, c-format
+msgid ""
+"Error setting sample rate.\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Błąd ustawiania częstotliwości próbkowania.\n"
+"%s."
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:117
+msgid "The application has not been built with OSS support"
+msgstr "Program nie został skompilowany z obsługą OSS"
+
+#: ../src/lingot-audio-oss.c:145 ../src/lingot-audio-alsa.c:167
+#, c-format
+msgid ""
+"Read from audio interface failed.\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Odczyt z karty dźwiękowej się nie powiódł.\n"
+"%s."
+
+#: ../src/lingot-audio-alsa.c:139
+msgid "The application has not been built with ALSA support"
+msgstr "Program nie został skompilowany z obsługą ALSA"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:61
+msgid "Missing connection with JACK audio server"
+msgstr "Program nie został skompilowany z obsługą serwera JACK"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:90 ../src/lingot-audio-jack.c:190
+msgid "Unable to connect to JACK server"
+msgstr "Nie można połączyć się z serwerem JACK"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:115
+msgid "No more JACK ports available"
+msgstr "Brak dostępnych portów JACK"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:133 ../src/lingot-audio-jack.c:247
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:315 ../src/lingot-audio-jack.c:347
+msgid "The application has not been built with JACK support"
+msgstr "Program nie został skompilowany z obsługą JACK"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:265
+msgid "Cannot activate client"
+msgstr "Nie można aktywować klienta"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:272
+msgid "No active capture ports"
+msgstr "Brak aktywnych portów nagrywania"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:283 ../src/lingot-audio-jack.c:303
+msgid "Cannot connect input ports"
+msgstr "Nie można podłączyć portów wejścia"
+
+#: ../src/lingot-audio-jack.c:298
+msgid "No physical capture ports"
+msgstr "Brak fizycznych portów nagrywania"
+
+#: ../src/lingot-config.c:445
+#, c-format
+msgid ""
+"Error parsing the configuration file, line %i: unrecognized audio system "
+"'%s', assuming default audio system.\n"
+msgstr ""
+"Błąd parsowania pliku konfiguracyjnego, linia %i: nie rozpoznany system "
+"dźwięku '%s', używam domyślnego.\n"
+
+#: ../src/lingot-config.c:461
+msgid ""
+"The configuration file contains errors, and hence some default values have "
+"been chosen. Consider checking the settings and fixing the problem using the "
+"configuration dialog."
+msgstr ""
+"Plik konfiguracyjny zawiera błędy, więc niektóre wartości zostały ustawione "
+"na domyślne. Zaleca się sprawdzić ustawienia w oknie konfiguracyjnym i "
+"zapisać nową konfigurację."
+
+#: ../src/lingot-core.c:101
+#, c-format
+msgid ""
+"The requested sample rate is not available, the real sample rate has been "
+"set to %d Hz"
+msgstr ""
+"Ustawiona częstotliwość próbkowania nie jest dostępna, wybrano częstotliwość "
+"%d Hz"
+
+#: ../src/lingot-core.c:114
+#, c-format
+msgid ""
+"The temporal buffer is smaller than FFT size. It has been increased to %0.3f "
+"seconds"
+msgstr ""
+"Bufor czasowy jest mniejszy niż rozmiar FFT. Został powiększony do %0.3f "
+"sekund"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:100
+msgid "Accurate and easy to use musical instrument tuner"
+msgstr "Dokładny i prosty w użyciu tuner instrumentów muzycznych"
+
+# ?
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:104
+msgid "translator-credits"
+msgstr "translator-credits"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:247
+msgid "Error"
+msgstr "Błąd"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:248
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:248
+msgid "Info"
+msgstr "Informacja"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:267
+msgid "Open Configuration File"
+msgstr "Otwórz plik konfiguracyjny"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:275 ../src/lingot-gui-mainframe.c:318
+msgid "Lingot configuration files"
+msgstr "Pliki konfiguracyjne programu Lingot"
+
+#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:307
+msgid "Save Configuration File"
+msgstr "Zapisz plik konfiguracyjny"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog.c:312
+msgid ""
+"The provided scale contains wide gaps in frequency that increase the gauge "
+"range and produce a loss of visual accuracy. Consider providing scales with "
+"at least 12 tones, or with a maximum distance between adjacent notes below "
+"200 cents."
+msgstr ""
+"Ustawiona skala zawiera duże przerwy między częstotliwościami zwiększające "
+"zakres wskaźnika i pogarszające wizualną dokładność. Zaleca się ustawienie "
+"skali z przynajmniej 12 tonami, lub z maksymalną odległością między tonami "
+"poniżej 200 centów."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:84
+msgid "You cannot insert before the reference note."
+msgstr "Nie można wstawić powyżej tonu wzorcowego."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:210
+msgid "Do not use space characters for the note names."
+msgstr "Nazwa tonu nie może zawierać spacji."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:213
+msgid "The name contains illegal characters."
+msgstr "Nazwa zawiera nie dozwolone znaki."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:230
+msgid "You cannot change the first shift, it must be 1/1."
+msgstr "Nie można zmienić pierwszego przesunięcia, musi być 1/1."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:237
+msgid "The shift must be between 0 and 1200 cents, or between 1/1 and 2/1."
+msgstr ""
+"Przesunięcie musi być pomiędzy 0 a 1200 centów, albo pomiędzy 1/1 a 2/1."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:339
+msgid "Shift"
+msgstr "Przesunięcie"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:360
+msgid "Frequency [Hz]"
+msgstr "Częstotliwość [Hz]"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:417
+msgid "There are notes with the same name"
+msgstr "Jedna z nazw tonu się powtarza"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:431
+msgid ""
+"There are invalid values in the scale: the notes should be ordered by "
+"frequency / shift"
+msgstr ""
+"Skala zawiera nie poprawne wartości: tony muszą być w kolejności "
+"częstotliwości / przesunięcia"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:438
+msgid ""
+"There are invalid values in the scale: all the notes should be in the same "
+"octave"
+msgstr ""
+"Skala zawiera nie poprawne wartości: wszystkie tony muszą być w tej samej "
+"oktawie"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:447
+msgid "There are notes without name"
+msgstr "Nie wszystkie tony zostały nazwane"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:511
+msgid "Open Scale File"
+msgstr "Otwórz plik skali"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:519
+msgid "Scala files"
+msgstr "Pliki skali"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:539
+msgid "The scale cannot be imported: file format error"
+msgstr "Skala nie może zostać zaimportowana: nie poprawny format pliku"
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:605
+msgid ""
+"Note identifier, free text that will be displayed in the main window when "
+"tuning close to the given note. Don't use space characters here."
+msgstr ""
+"Identyfikator tonu, tekst który zostanie wyświetlony w oknie głównym przy "
+"strojeniu danego tonu. Nie może zawierać spacji."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:610
+msgid ""
+"Shift. You can define it as a deviation in cents from the reference note "
+"(the first one), or as a frequency ratio, like '3/2' or '5/4'. All the "
+"values must be between 0 and 1200 cents, or between 1/1 and 2/1 (i.e., all "
+"the notes must be in the same octave), and they must be well ordered."
+msgstr ""
+"Przesunięcie. Może zostać zdefiniowane jako odchylenie w centach od tonu "
+"wzorcowego (pierwszego), albo jako stosunek częstotliwości, np.'3/2' lub "
+"'5/4'. Wszystkie wartości muszą być pomiędzy 0 a 1200 centów, albo pomiędzy "
+"1/1 a 2/1 (czyli wszystkie tony muszą być w tej samej oktawie), oraz muszą "
+"być w dobrej kolejności."
+
+#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:615
+msgid ""
+"Frequency. You can enter here the absolute frequency for a given note as a "
+"reference, and all the other frequencies will shift according to the "
+"deviations specified in the 'Shift' column. You can use an absolute numeric "
+"value or the keywords 'mid-C' (261.625565 Hz) and 'mid-A' (440 Hz)."
+msgstr ""
+"Częstotliwość. Można tu podać wartość absolutną jako odniesienie, a "
+"wszystkie pozostałe częstotliwości zostaną względem niej przesunięte "
+"zależnie od wartości w kolumnie 'Przesunięcie'. Zamiast wartości numerycznej "
+"można wpisać słowo 'mid-C' (261.625565 Hz) lub 'mid-A' (440 Hz)."
+
+#~ msgid "General parameters"
+#~ msgstr "Ustawienia główne"
+
+#~ msgid "Advanced parameters"
+#~ msgstr "Ustawienia zaawansowane"
+
+#~ msgid " A (440 Hz) + "
+#~ msgstr " A (440 Hz) + "
+
+#~ msgid "Peak order"
+#~ msgstr "Rozmiar szczytu"
+
+#~ msgid "Note"
+#~ msgstr "Nuta"
+
+#~ msgid "freq"
+#~ msgstr "częst."
+
+#~ msgid "err"
+#~ msgstr "błąd"
+
+#~ msgid "note"
+#~ msgstr "nuta"
ViewGit