Last commit for po/gl.po: c04af18902322cea1bd05b6f01b7860ca7bfa432

- import version 0.9.1 from upstream

Piotr Pawlow [2014-03-13 19:51:31]
- import version 0.9.1 from upstream
# Spanish translations for Lingot.
# Copyright (C) 2004-2011 Ibán Cereijo Graña, 2004-2011 Jairo Chapela Martínez
# This file is distributed under the same license as the lingot package.
# Ibán Cereijo Graña <ibancg@gmail.com>, 2007-2011.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lingot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-21 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-23 17:46+0200\n"
"Last-Translator: Ibán Cereijo <ibancg@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <LL@li.org>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:1
msgid ""
"Adds a new note to the list, just above the selected line, or appends it to "
"the end if no line is selected. Is not possible to add a note before the "
"reference (the first) one. You can also use the Insert key on the table "
"beside."
msgstr ""
"Engade unha nota á lista, xusto enriba da nota seleccionada, ou engádea ao "
"final no caso de non haber liñas seleccionadas. Non é posible engadir unha "
"nota antes da nota de referencia (a primeira). Pode tamén usar as teclas "
"Insertar e Suprimir sobre a táboa da esquerda."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:2
msgid "Adjustments"
msgstr "Axustes"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:3
msgid "Advanced"
msgstr "Avanzado"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:4
msgid ""
"Advanced settings on the frequency finding algorithm. You should not modify "
"these parameters unless you really need it and you have a good understanding "
"of the algorithm. Use the 'Default' button if you get lost, and use those "
"default parameters as your reference."
msgstr ""
"Configuración avanzada do algoritmo de cálculo da frecuencia fundamental. "
"Non debería modificar estos parámetros a non ser que realmente o precise, e "
"que teña un bo coñecemento do algoritmo. Empregue o botón 'Predet.' no caso "
"de atope perdido, e use esos parámetros por defecto como a súa referencia."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:5
msgid ""
"After having chosen the fundamental peak on the FFT, Lingot computes a "
"series of N (being N this parameter) DFTs localized in frequency to enclose "
"the fundamental frequency."
msgstr ""
"Tras escoller o pico fundamental na FFT, Lingot calcula unha serie de N "
"(sendo N este parámetro) DFTs localizadas en frecuencia para cercar a "
"frecuencia fundamental."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:6
msgid ""
"All the peaks with an amplitude difference with the highest one greater than "
"this parameter will be rejected as a candidate to host the fundamental "
"frequency"
msgstr ""
"Tódolos picos cunha diferencia en amplitude, con respecto ó pico "
"fundamental, maior que este parámetro serán rexeitados como candidatos a "
"portar a frecuencia fundamental."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Allows you to adapt the signal levels without the aid of an external mixer."
msgstr "Permite adaptar os niveis de sinal sen axuda dun mezcrador externo."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:8
msgid ""
"Any signal level below this value will be considered as noise. This noise "
"level is depicted in the spectrum area as a yellow dotted line."
msgstr ""
"Calqueira nivel de sinal por debaixo de este valor será considerado coma "
"ruido. Este umbral debúxase na zona do espectro coma unha liña amarela "
"discontínua."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:9
msgid ""
"Applies a shift in frequency to all the notes defined in the table above."
msgstr ""
"Aplica un desprazamento en frecuencia a tódalas notas definidas na táboa de "
"arriba."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:10
msgid "Apply the current changes and modify the congifuration file."
msgstr "Aplica os cambios actuais e modifica o ficheiro de configuración."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:11
msgid ""
"Apply the current changes to the running tuner, but doesn't modify the "
"configuration file."
msgstr ""
"Aplica os cambios actuais ao afinador en execución, pero non modifica o "
"ficheiro de configuración."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:12
msgid "Audio device"
msgstr "Dispositivo audio"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:13
msgid "Audio input settings. Set here the source and hardware settings."
msgstr ""
"Configuración da entrada de sonido. Defina aquí a fonte de audio e a "
"configuración relativa ó hardware."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:14
msgid "Audio system"
msgstr "Sistema audio"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:15
msgid "Basic"
msgstr "Básico"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:16
msgid ""
"Basic settings on the frequency finding algorithm. Come here to get better "
"accuracy, frequency range or CPU usage. "
msgstr ""
"Configuración básica do algoritmo de cálculo da frecuencia fundamental. "
"Acuda aquí para obter unha mellor precisión, rango de frecuencia ou uso de "
"procesador."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:17
msgid "Calculation rate"
msgstr "Tasa de cálculo"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:18
msgid "Capture"
msgstr "Captura"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:19
msgid ""
"Choose the audio device if you have more than one. You cannot modify this "
"field if you are using JACK, but you can connect Lingot to a desired source "
"externally."
msgstr ""
"Escolla o dispositivo de entrada se dispón de máis de un. Este campo non "
"pode ser modificado se está usando JACK, pero pode conectar Lingot á orixe "
"de audio deseada de forma externa."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:20
msgid ""
"Choose the hardware sample rate here. We give you some examples, but you can "
"choose another one. Please, be aware that depending on the audio system and/"
"or device, not all the sampling frequencies are available. Anyway, you can "
"get close to your desired effective sample rate by combining this parameter "
"with the oversampling factor (Basic tab). If you are using JACK, you cannot "
"modify this field, but you can change it externally (in the JACK server "
"configuration)."
msgstr ""
"Escolla aquí a tasa de mostreo hardware. Dámoslle algúns exemplos, pero pode "
"escoller calqueira outra. Percátese de que, dependendo don sistema de audio "
"seleccionado e/ou o dispositivo, non todas as frecuencias estarán "
"dispoñibles. De calquer xeito, vostede pode achegarse á frecuencia desexada "
"combinando este parámetro có factor de sobremostreo (pestaña 'Básico'). Se "
"usa JACK, non poderá modificar este campo, pero podderá facelo externamente "
"na configuración do servidor JACK."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:21
msgid "DFT number"
msgstr "Nº de DFTs"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:22
msgid "DFT size"
msgstr "Tamaño de DFT"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:23
msgid "DFTs"
msgstr "DFTs"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:24
msgid "Default"
msgstr "Predet."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:25
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:26
msgid ""
"Deletes the selected notes. The reference note, i.e., the first one, cannot "
"be removed. You can also use the Delete key on the table beside."
msgstr ""
"Elimina as notas seleccionadas. A nota de referencia (a primeira), non pode "
"ser eliminada. Pode vostede empregar tamén a tecla Suprimir sobre a táboa da "
"esquerda."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:27
#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:3
msgid "Deviation"
msgstr "Desviación"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:28
msgid "Effective sample rate"
msgstr "Tasa de mostreo efectiva"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:29
msgid ""
"Effective sampling frequency. The lower this parameter is, the more accurate "
"the FFT will be, and hence the better is the hooking up to the correct peak. "
"Remember, however, that your temporal window will increase, and the fact "
"that you won't be able to tune frequencies above the half of this frequency "
"(Nyquist-Shannon sampling theorem)."
msgstr ""
"Frecuencia efectiva de mostreo. Cuanto máis baixa sexa, máis precisisión "
"terá a FFT, e por tanto mellor será o enganche có pico axeitado. Lembre, sen "
"embargo, que a súa ventá temporal medrará, e o feito de que non será posible "
"afinar frecuencias por riba da metade de ésta (teorema do mostreo de Nyquist-"
"Shannon)."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:30
msgid "FFT size"
msgstr "Tamaño de FFT"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:31
msgid "Gain"
msgstr "Ganancia"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:32
msgid "Hardware sampling frequency"
msgstr "Frecuencia de mostreo hardware"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:33
msgid "Here you can pick the sound system."
msgstr "Aquí pode escoller o sistema de sonido"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:34
msgid "Hz"
msgstr "Hz"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:35
msgid "Import"
msgstr "Importar"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:36
msgid ""
"Imports the scale from an external .scl file, with the Scala project format "
"(http://www.huygens-fokker.org/scala/)"
msgstr ""
"Importa a escala dende un arquivo externo .scl, có formato empregado no "
"proxecto Scala (http://www.huygens-fokker.org/scala/)"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:37
msgid "Insert"
msgstr "Insertar"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:38
msgid ""
"Lingot is an universal tuner, it can tune any instrument according to the "
"scale you define here."
msgstr ""
"Lingot é un afinador universal, pode afinar calqueira instrumento de acordo "
"á escala que defina aquí."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:39
msgid "Lingot only considers frequencies above this one."
msgstr "Lingot sólo considera frecuencias por riba desta."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:40
msgid "Minimum frequency"
msgstr "Frecuencia mínima"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:41
#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:322
msgid "Name"
msgstr "Nome"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:42
msgid "Noise threshold"
msgstr "Umbral de ruido"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:43
msgid "Number of calculations of the fundamental frequency per second."
msgstr "Número de cálculos por segundo da frecuencia fundamental."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:44
msgid ""
"Number of main peaks considered over the FFT. Remember that sometimes the "
"first harmonics can have a higher amplitude than the fundamental component, "
"depending on your instrument."
msgstr ""
"Número de picos principais considerados sobre a FFT. Lembre que en certas "
"ocasións os primeiros armónicos poden ter maior amplitude que o pico "
"fundamental, dependendo do instrumento musical empregado."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:45
msgid ""
"Number of samples needed by a peak at each side, lower in amplitude than the "
"sample at the center, to be considered as a peak. You should not consider "
"more than 1 or 2 samples, unless you have a really big FFT buffer."
msgstr ""
"Número de mostras que debe ter un pico a cada lado, menores en amplitude que "
"a mostra central, para ser considerado coma pico. Non debería usar máis de "
"unha ou dúas mostras, a no ser que esté empregando unha FFT realmente grande."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:46
msgid "Number of samples of each DFT."
msgstr "Número de mostras de cada DFT."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:47
msgid ""
"Number of visualizations per second of the (last) computed frequency, error "
"and spectrum. "
msgstr ""
"Número de visualizacións por segundo da (última) frecuencia calculada, error "
"e espectro."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:48
msgid "Oversampling factor"
msgstr "Factor de sobremostreo"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:49
msgid "Peak half-width"
msgstr "Ancho de pico"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:50
msgid "Peak number"
msgstr "Nº de picos"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:51
msgid "Peak rejection relation"
msgstr "Relación rexeite picos"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:52
msgid "Quick adjusments on the dynamic response and the signal levels."
msgstr "Axustes rápicos sobre a resposta dinámica e os niveis de sinal."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:53
msgid "Resets the built-in settings, without applying them."
msgstr "Restaura a configuración por defecto, sen aplicala."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:54
msgid ""
"Rolls back all the previous applied changes and closes the configuration "
"dialog."
msgstr ""
"Anula los cambios aplicados previamente e pecha o diálogo de configuración."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:55
msgid "Sample rate"
msgstr "Tasa de mostreo"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:56
msgid "Scale"
msgstr "Escala"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:57
msgid "Scale name, only for your information."
msgstr "Nome da escala, sólo para a súa información."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:58
msgid "Temporal window"
msgstr "Ventá temporal"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:59
msgid ""
"The FFT buffer gives Lingot a first look to the spectrum. Higher values can "
"help Lingot to hook up the correct peak, but it's also computationally more "
"expensive. Don't use high values here unless you have an equally high "
"effective sample rate."
msgstr ""
"O búfer de FFT permite a Lingot botar unha primeira ollada ó espectro do "
"sinal. Valores máis altos axudan a ter un mellor enganche có pico correcto, "
"pero supoñen ademáis un maior coste computacional. Non use valores moi "
"elevados a no ser que teña unha tasa efectiva de mostreo igualmente elevada."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:60
msgid ""
"This is the most recent amount of data considered for tuning. The longer it "
"is, the more accuracy you can obtain, but also the dynamic response gets "
"lower, because you are considering older parts of the signal. Also, if you "
"raise this parameter, the computational cost increases. This value, in "
"samples (depending on the effective sample rate), must be greater or equal "
"to the FFT buffer size."
msgstr ""
"Ésta é a porción máis recente de sinal considerada na afinación. Canto máis "
"largo sexa, máis precisión podemos obter, pero ao mesmo tempo a resposta "
"dinámica será máis lenta, xa que estamos considerando partes máis vellas do "
"sinal. Ademáis, se vostede sube este parámetro, o coste computacional "
"aumenta. Este valor, en mostras (que depende da tasa efectiva de mostreo), "
"debe ser maior ou igual que o tamaño da FFT."

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:61
msgid "Visualization rate"
msgstr "Tasa de visualización"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:62
msgid "cents"
msgstr "cents"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:63
msgid "dB"
msgstr "dB"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:64
msgid "lingot configuration"
msgstr "configuración de lingot"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:65
msgid "peaks"
msgstr "picos"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:66
msgid "samples"
msgstr "mostras"

#: ../src/glade/lingot-config-dialog.glade.h:67
msgid "seconds"
msgstr "segundos"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:1
msgid "---"
msgstr "---"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:2
msgid ""
"Closest note to the estimated frequency, according to the scale defined in "
"the Lingot settings."
msgstr ""
"Nota máis cercana á frecuencia estimada, de acordo á escala definida na "
"configuración."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:4
msgid ""
"Error in cents between the estimated frequency and the closest note "
"according to the scale defined in the Lingot settings."
msgstr ""
"Error en cents entre a frecuencia estimada e a nota máis cercana segundo a "
"configuración do afinador."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:5
msgid "Estimated fundamental frequency in hertzs."
msgstr "Frecuencia fundamental estimada, en hercios."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:6
msgid "Opens an external configuration file."
msgstr "Abre un arquivo de configuración externo."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:7
msgid "Saves the running configuration to an external file."
msgstr "Garda a configuración en execución nun ficheiro externo."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:8
msgid "Show spectrum"
msgstr "Espectro"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:9
msgid ""
"Shows the error in cents in a visual way. The range will depend on the "
"maximum distance between each two notes in the scale defined in the Lingot "
"settings (try to provide scales with low maximum distance, i.e. with many "
"notes, to have a higher resolution in this gauge),"
msgstr ""
"Amosa o erro en cents dunha maneira visual. O rango dependerá da distancia "
"máxima entre pares de notas na escala definida na configuración de Lingot "
"(intente proveer escalas con baixa distancia máxima, por exemplo escalas con "
"moitas notas, para obtener unha mellor resolución nesta esta agulla)."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:10
msgid "Spectrum"
msgstr "Espectro"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:11
msgid ""
"This area shows the spectral power density of the captured signal. The "
"fundamental frequency is shown with a red dot, and the noise threshold with "
"a horizontal dotted yellow line. If you have a large FFT buffer (with more "
"than 512 samples), you can browse through the whole spectrum with a "
"horizontal scrollbar."
msgstr ""
"Este área amosa a densidade espectral de potencia do sinal capturado. A "
"frecuencia fundamental móstrase cunha bola vermella, e o umbral de ruido "
"mediante unha liña amarela horizontal e discontínua. Se ten un tamaño de FFT "
"de máis de 512 mostras, pode navegar por todo o espectro empregando a barra "
"de desprazamento horizontal."

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:12
msgid "Tone"
msgstr "Tono"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:13
msgid "_Edit"
msgstr "_Editar"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:14
msgid "_File"
msgstr "_Arquivo"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:15
msgid "_Help"
msgstr "A_xuda"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:16
msgid "_View"
msgstr "_Ver"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:17
msgid "e = ---"
msgstr "e = ---"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:18
msgid "f = ---"
msgstr "f = ---"

#: ../src/glade/lingot-mainframe.glade.h:19
msgid "lingot"
msgstr "lingot"

#: ../src/lingot-audio-oss.c:56
#, c-format
msgid ""
"Unable to open audio device %s.\n"
"%s."
msgstr ""
"Imposible abrir o dispositivo de audio %s.\n"
"%s."

#: ../src/lingot-audio-oss.c:63
#, c-format
msgid ""
"Error setting number of channels.\n"
"%s."
msgstr ""
"Erro establecendo o número de canles.\n"
"%s."

#: ../src/lingot-audio-oss.c:71
#, c-format
msgid ""
"Error setting bits per sample.\n"
"%s."
msgstr ""
"Error establecendo os bits por mostra.\n"
"%s."

#: ../src/lingot-audio-oss.c:86
#, c-format
msgid ""
"Error setting DMA buffer size.\n"
"%s."
msgstr ""
"Error establecendo o tamaño do búfer DMA.\n"
"%s."

#: ../src/lingot-audio-oss.c:92
#, c-format
msgid ""
"Error setting sample rate.\n"
"%s."
msgstr ""
"Error establecendo tasa de mostreo.\n"
"%s."

#: ../src/lingot-audio-oss.c:132 ../src/lingot-audio-alsa.c:167
#, c-format
msgid ""
"Read from audio interface failed.\n"
"%s."
msgstr ""
"A lectura do dispositivo fallou.\n"
"%s."

#: ../src/lingot-audio-alsa.c:139
msgid "The application has not been built with ALSA support"
msgstr "A aplicación non foi construída con soporte para ALSA"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:61
msgid "Missing connection with JACK audio server"
msgstr "Perdida a conexión có servidor JACK"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:90 ../src/lingot-audio-jack.c:190
msgid "Unable to connect to JACK server"
msgstr "Non é posible conectar có servidor JACK"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:115
msgid "No more JACK ports available"
msgstr "No hai máis portos JACK disponibles"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:133 ../src/lingot-audio-jack.c:247
#: ../src/lingot-audio-jack.c:314 ../src/lingot-audio-jack.c:346
msgid "The application has not been built with JACK support"
msgstr "A aplicación non foi construída con soporte para JACK"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:265
msgid "Cannot activate client"
msgstr "No é posible activar o cliente"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:271
msgid "No active capture ports"
msgstr "Non hai portos físicos de captura"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:282 ../src/lingot-audio-jack.c:302
msgid "Cannot connect input ports"
msgstr "Non é posible conectar os portos de entrada"

#: ../src/lingot-audio-jack.c:297
msgid "No physical capture ports"
msgstr "No hai portos físicos de captura"

#: ../src/lingot-config.c:436
#, c-format
msgid ""
"Error parsing the configuration file, line %i: unrecognized audio system "
"'%s', assuming default audio system.\n"
msgstr ""
"Erro lendo o arquivo de configuración, liña %i: sistema de audio descoñecido "
"'%s', asumindo valor por defecto.\n"

#: ../src/lingot-config.c:452
msgid ""
"The configuration file contains errors, and hence some default values have "
"been chosen. Consider checking the settings and fixing the problem using the "
"configuration dialog."
msgstr ""
"O ficheiro de configuración contén erros, e por tanto usaránse valores por "
"defecto en certos parámetros. Considere comprobar os devanditos valores e "
"solucionar o problema no diálogo de configuración."

#: ../src/lingot-core.c:86
#, c-format
msgid ""
"The requested sample rate is not available, the real sample rate has been "
"set to %d Hz"
msgstr ""
"A tasa de mostreo solicitada non está dispoñible, a tasa real foi cambiada a "
"%d Hz"

#: ../src/lingot-core.c:99
#, c-format
msgid ""
"The temporal buffer is smaller than FFT size. It has been increased to %0.3f "
"seconds"
msgstr ""
"O búfer da ventá temporal é menor que o de FFT, foi incrementado a %0.3f "
"segundos"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:100
msgid "Accurate and easy to use musical instrument tuner"
msgstr "Afinador de instrumentos preciso e fácil de usar"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:104
msgid "translator-credits"
msgstr "Ibán Cereijo Graña <ibancg@gmail.com>"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:247
msgid "Error"
msgstr "Erro"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:248
msgid "Warning"
msgstr "Aviso"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:248
msgid "Info"
msgstr "Información"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:267
msgid "Open Configuration File"
msgstr "Abrir arquivo de configuración"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:275 ../src/lingot-gui-mainframe.c:318
msgid "Lingot configuration files"
msgstr "Arquivos de configuración de lingot"

#: ../src/lingot-gui-mainframe.c:307
msgid "Save Configuration File"
msgstr "Gardar arquivo de configuración"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog.c:311
msgid ""
"The provided scale contains wide gaps in frequency that increase the gauge "
"range and produce a loss of visual accuracy. Consider providing scales with "
"at least 12 tones, or with a maximum distance between adjacent notes below "
"200 cents."
msgstr ""
"A escala suministrada contén grandes hocos en frecuencia que incrementan o "
"rango da agulla e provocan unha perda de precisión visual. Considere proveer "
"escalas con polo menos 12 tonos, ou cunha distancia máxima entre notas "
"adxacentes non superior a 200 cents."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:84
msgid "You cannot insert before the reference note."
msgstr "No pode insertar unha nota enriba da nota de referencia."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:210
msgid "Do not use space characters for the note names."
msgstr "Non empregue caracteres valeiros para os nomes das notas."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:213
msgid "The name contains illegal characters."
msgstr "O nome contén caracteres inválidos."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:230
msgid "You cannot change the first shift, it must be 1/1."
msgstr ""
"Non pode cambiar o desprazamento en frecuencia na nota de referencia, debe "
"estar fixado a 1/1."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:237
msgid "The shift must be between 0 and 1200 cents, or between 1/1 and 2/1."
msgstr ""
"O desprazamento en frecuencia debe estar entre 0 e 1200 cents, ou entre 1/1 "
"e 2/1."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:339
msgid "Shift"
msgstr "Desprazamento"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:360
msgid "Frequency [Hz]"
msgstr "Frecuencia [Hz]"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:417
msgid "There are notes with the same name"
msgstr "Hai notas có mesmo nome"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:431
msgid ""
"There are invalid values in the scale: the notes should be ordered by "
"frequency / shift"
msgstr ""
"Hai valores inválidos na escala: as notas deberan estar ordeadas por "
"frecuencia / desprazamento"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:438
msgid ""
"There are invalid values in the scale: all the notes should be in the same "
"octave"
msgstr ""
"Hai valores inválidos na escala: tódalas notas deben estar na mesma octava"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:447
msgid "There are notes without name"
msgstr "Hai notas sen nome"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:511
msgid "Open Scale File"
msgstr "Abrir arquivo de escala"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:519
msgid "Scala files"
msgstr "Ficheiros de Scala"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:539
msgid "The scale cannot be imported: file format error"
msgstr "A escala non pode ser importada: o ficheiro contén erros de formato"

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:605
msgid ""
"Note identifier, free text that will be displayed in the main window when "
"tuning close to the given note. Don't use space characters here."
msgstr ""
"Identificador da nota, texto libre que será amosado na ventá principal "
"cuando se atope afinando preto da devandita nota. Non empregue caracteres en "
"blanco aquí."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:610
msgid ""
"Shift. You can define it as a deviation in cents from the reference note "
"(the first one), or as a frequency ratio, like '3/2' or '5/4'. All the "
"values must be between 0 and 1200 cents, or between 1/1 and 2/1 (i.e., all "
"the notes must be in the same octave), and they must be well ordered."
msgstr ""
"Desprazamento en frecuencia. Pode definilo coma unha desviación en cents con "
"respecto á nota de referencia (a primeira), ou coma un múltiplo da súa "
"frecuencia, como '3/2' ou '5/4'. Tódolos valores deben estar entre 0 e 1200 "
"cents, ou entre 1/1 e 2/1 (é dicir, tódalas notas deben estar na mesma "
"octava), e deben estar todos eles ben ordeados."

#: ../src/lingot-gui-config-dialog-scale.c:615
msgid ""
"Frequency. You can enter here the absolute frequency for a given note as a "
"reference, and all the other frequencies will shift according to the "
"deviations specified in the 'Shift' column. You can use an absolute numeric "
"value or the keywords 'mid-C' (261.625565 Hz) and 'mid-A' (440 Hz)."
msgstr ""
"Frecuencia. Pode definir aquí a frecuencia absoluta dunha nota concreta como "
"referencia, e o resto de frecuencias estableceránse en base a este valor e ó "
"desprazamento en frecuencia de cada nota (definido na columna "
"'Desprazamento'). Pode empregar tanto un valor numérico, ou as palabras "
"clave 'mid-C' (261.625565 Hz) e 'mid-A' (440 Hz)."
ViewGit